Edward Inglot artysta malarz

Go to content

Main menu

Inspiracje Inspirations

Menu

Główną inspiracją w twórczości E. Inglota jest z pewnością odniesienie do stron rodzinnych i wspomnień dzieciństwa, pejzaż z charakterystycznymi cerkiewnymi kopułami i wielokulturowość typowa dla pogranicza. Jest to źródło,z którego artysta czerpie swoje refleksje nad życiem i kondycją człowieka we współczesnym świecie.
Poszukiwanie sacrum we wszystkim co nas otacza pozwala mu pozostać sobą w tym jakże skomercjalizowanym, współczesnym świecie. Podróże, kontakt z przyrodą i z ludźmi różnych kultur dają inspirację dla twórczości uniwersalnej.
Podziw dla wielkich mistrzów i pozostawanie wobec nich wiecznym i pokornym uczniem, daje artyście wiaręw u niwersalne, ponad wszelkimi podziałami posłannictwo Sztuki. Prawdziwej Sztuki, która wyraża różnymi narzędziami odwieczne, uniwersalne prawdy. Oprócz malarstwa najbliższa jest mu muzyka. Zawsze lubił przyjaźnić się z muzykami i bez muzyki nie wyobraża sobie życia. Inspirują go artyści mu współcześni jak Bob Dylan, Bruce Springsteen czy Czesław Niemen ale towarzyszą mu w pracy  również utwory starych mistrzów czy muzyka innych kultur.

The main inspiration of his work is certainly a reference to the family, childhood memories and a landscape with characteristic orthodox churches and multiculturalism typical for the borderland he grew up in. It is a source from which the artist draws his reflections about life and conditions of a man in the modern environment. Searching for the Sacrum in surroundings allows him to stay himself in contemporary and commercialized World. Travels, contact with thenature and relations with people of different cultures gives him an inspiration and point of view.
The admiration for great masters gives an artist faith in the universal purpose of Art that expresses eternal truths using various tools. In addition to painting music plays a special role in his life. He enjoys friendship with musicians and cannot imagine life without it. He is inspired by contemporary artists such as Bob Dylan, Bruce Springsteen orPolish musician Czesław Niemen as well as classical music and folk of other cultures.

       

 
Back to content | Back to main menu